Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen
Tennisschool Friesland en de Gebruiker die de Diensten uitsluitend gebruikt voor niet-bedrijfsmatige, niet-zakelijke doeleinden, en alle
daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 1.2 De Diensten mogen niet gebruikt worden
in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, vertoning in openbare ruimtes en
bioscoopachtige vertoningen. Tennisschool Friesland is in voorkomend geval gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zonder dat Tennisschool Friesland in verband hiermee enige (schade)vergoeding aan de Gebruiker is verschuldigd. Reeds door
Gebruiker betaalde vergoedingen zullen niet worden terugbetaald en reeds door Gebruiker verschuldigde maar nog niet betaalde
vergoedingen blijven opeisbaar. De content eigenaar is in dit geval gerechtigd een gepaste naheffing op te leggen aan de gebruiker. 1.3 Deze
algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Tennisschool Friesland gehanteerde algemene voorwaarden. 1.4
Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Tennisschool Friesland zijn aanvaard en gelden
alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. 1.5 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de
betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is. 1.6 Indien enige bepaling van deze
algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen
overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 1.7
Tennisschool Friesland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van deze wijziging(en) zal
Tennisschool Friesland de Gebruiker tenminste 30 dagen voordat de wijziging(en) van kracht worden op de hoogte stellen op de Website.
Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De Gebruiker heeft het
recht de Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een
aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de Gebruiker of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening
voordat de wijzigingen van kracht werden. Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst 2.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel qua
prijs als inhoud tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.2 Tennisschool Friesland heeft het recht om een Offerte in te trekken zonder daarvoor
op enige wijze jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn. 2.3 Een Overeenkomst tot stand door elektronische aanmelding, via de website van
Tennisschool Friesland; 2.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3 zal Tennisschool Friesland zo spoedig mogelijk na ontvangst van de
aanmelding van de Gebruiker zorg dragen voor toegang tot de Diensten. De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de
activeringslink door Tennisschool Friesland aan de Gebruiker is gemaild. 2.5 De Overeenkomst die is afgesloten kan door de Gebruiker
kosteloos worden geannuleerd binnen 7 werkdagen. Mits de Gebruiker nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienst binnen deze termijn.
2.6 Een door Tennisschool Friesland afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of
streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn. 2.7 Na de totstandkoming van de Overeenkomst, gemaakte afspraken en/of eventuele
toezeggingen door of namens Tennisschool Friesland binden Tennisschool Friesland slechts indien schriftelijk door Tennisschool Friesland
bevestigd. 2.8 Tennisschool Friesland behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, het geen de aspirant Gebruiker zo
spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Tennisschool Friesland is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van
weigering. 2.9 De leveringsdatum bevat ten hoogste 30 dagen tenzij anders overeengekomen dan wel vermeld. Wanneer dit niet haalbaar
blijkt te zijn biedt Tennisschool Friesland de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden dan wel een nieuwe levertijd overeen te komen.
Artikel 3 – Uitvoering van de Diensten 3.1 Tennisschool Friesland is gerechtigd de inhoud van de Diensten technisch zo in te richten als
Tennisschool Friesland op enig moment beslist. Tennisschool Friesland behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor
procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Diensten, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te
voeren. Indien enige wijzigingen de Diensten nadelig beïnvloeden, zal Tennisschool Friesland zich inspannen de Gebruiker hierover te
informeren. 3.2 Tennisschool Friesland zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden. Tennisschool
Friesland kan echter niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Tennisschool
Friesland streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Gebruiker zo beperkt
mogelijk te houden. 3.3 Indien sprake is van technische problemen, is Tennisschool Friesland gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de
Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of
het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Tennisschool Friesland nodig is,
zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen. 3.4 Tennisschool Friesland behoudt zich het recht voor om in verband met
service, onderhoud en beveiliging van de diensten, de Diensten en/of de systemen van Tennisschool Friesland, de toegang tot de (de Diensten
en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van
Tennisschool Friesland nodig is. Tennisschool Friesland zal indien mogelijk de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
3.5 Tennisschool Friesland behoudt zich het recht voor zodra zij kennis heeft van onwettige activiteiten of informatie, dan wel door een
derde van dergelijke activiteiten of informatie op de hoogte wordt gesteld, de door de Gebruiker geplaatste informatie te verwijderen of de
toegang tot de Diensten tijdelijk of definitief te beëindigen. De kosten verband houdende met een eventuele deblokkering en/of de opheffing
van een beperking met betrekking tot de toegang van de Diensten worden bij de Gebruiker in rekening gebracht. 3.6 Tenzij anders
overeengekomen, draagt de Gebruiker zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van)
software en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Diensten mogelijk te maken. 3.7 Indien van toepassing zal
de Gebruiker de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Gebruiker staat jegens Tennisschool Friesland in voor
de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Tennisschool Friesland voor enige aanspraak van een derde ter zake. 3.8 Eventuele
gebreken in de levering van een dienst van Tennisschool Friesland moeten binnen de periode van 7 dagen na constatering gemeld worden, op
straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming. 3.9 Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop voor
een consument, bestaat de enige verplichting van Tennisschool Friesland bij gebreken met betrekking tot het geleverde, uit het herstellen van
het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van Tennisschool Friesland. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de
Overeenkomst. 3.10 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Gebruiker worden overgedragen,
behoudt Tennisschool Friesland zich de eigendom voor tot het moment dat Gebruiker aan Tennisschool Friesland al hetgeen hij krachtens de
Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan. 3.11 Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de
Gebruiker, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Gebruiker
onverlet. Artikel 4 – Installatie van de Diensten 4.1 De Gebruiker verleent medewerkers van Tennisschool Friesland of door Tennisschool
Friesland ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Diensten alsmede voor onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Diensten. 4.2 Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen
worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Gebruiker. Tennisschool Friesland kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en
programmatuur van de Gebruiker na installatie op juiste wijze functioneren. Tennisschool Friesland adviseert de Gebruiker daarom om
voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. Tennisschool Friesland aanvaardt ter zake geen enkele
aansprakelijkheid. 4.3 Tennisschool Friesland is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Gebruiker bij beëindiging van de
Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 4.4 Indien gekozen is voor een doe-het-zelfpakket, is Gebruiker verplicht de
instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. Tennisschool Friesland is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet
correcte installatie. Artikel 5 – Helpdesk 5.1 De Gebruiker heeft toegang tot de helpdesk van Tennisschool Friesland onder de voorwaarden van de specifieke Dienst.                                                                                         5.2 Een Gebruiker die telefonisch met de helpdesk van Tennisschool Friesland contact opneemt, kan worden
geconfronteerd met een wachttijd. 5.3 Kosten die de Gebruiker maakt om de helpdesk te bereiken komen voor rekening van de Gebruiker.
Artikel 6 – Accountgegevens 6.1 De Accountgegevens die de Gebruiker aan Tennisschool Friesland doorgeeft blijven eigendom van
Tennisschool Friesland. 6.2 De Gebruiker dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. De Gebruiker moet verlies, diefstal of
misbruik door derde van de Accountgegevens direct melden aan Tennisschool Friesland. Tot het tijdstip van melding is de Gebruiker
aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt. 6.3 De account gegevens zijn
persoonlijk, deze mogen dan ook louter en alleen gebruikt worden door de account houder. Bij misbruik kan de overeenkomst met directe
ingang worden beëindigd zonder restitutie van betaalde bedragen. Artikel 7 – Vergoedingen 7.1 Op Overeenkomsten, Diensten en overige
betrekkingen tussen Tennisschool Friesland en de Gebruiker zijn de door Tennisschool Friesland op de Website of via andere communicatie
bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 7.2 Tennisschool Friesland is
gerechtigd de prijzen van de Diensten ten alle tijden aan te passen. 7.3 Tennisschool Friesland is gerechtigd de prijzen te wijzigen.
Tennisschool Friesland stelt de Gebruiker hiervan, zo mogelijk 30 dagen voor het intreden van de prijswijzigingen, op de hoogte via de
website. De Gebruiker heeft in geval van een prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de
Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Na verloop van de periode van 30 dagen wordt de Gebruiker geacht de
prijsverhoging te hebben geaccepteerd. 7.4 Alle door Tennisschool Friesland gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.
Artikel 8 – Betaling 8.1 De door de Gebruiker aan Tennisschool Friesland verschuldigde bedragen voor de Diensten worden, tenzij
schriftelijk (in papieren vorm dan wel elektronisch) anders overeengekomen, vooraf in rekening gebracht. De abonnementskosten worden
maandelijks vooraf in rekening gebracht. 8.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van de op de site
vermelde betaalmethoden. 8.3 Indien het aan Tennisschool Friesland verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient de Gebruiker per
omgaand voor betaling op andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en
de wettelijke rente, administratiekosten en incassokosten verschuldigd is. 8.4 Is de Gebruiker in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort
in het nakomen van een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd
de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn
rekening. 8.5 Bij twijfel over kredietwaardigheid van de Gebruiker kan Tennisschool Friesland de Gebruiker vragen zekerheid te stellen.
Indien de Gebruiker hiermee niet instemt, is Tennisschool Friesland gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te staken dan wel de Overeenkomst te beëindigen. 8.6 Als een abonnement is afgesloten, wordt het maandbedrag door automatische
incasso geïncasseerd. Indien dit bedrag niet binnen 14 dagen na het aanbieden van de betaling aan de bank op de rekening van Tennisschool
Friesland staat, is de klant zonder nadere in gebreke stelling verzuim. De kosten van het incasseren en administratie kosten zullen dan voor
rekening komen van de klant. 8.7 Als een betaling middels een eenmalige machtiging niet bij Tennisschool Friesland op de rekening komt of
wordt teruggeboekt, ongeacht de reden hiervan. Behoudt Tennisschool Friesland zich het recht de account te blokkeren tot de betaling
voldaan is. Hierop is artikel 8.3 van toepassing. Artikel 9 – Privacy, beveiliging, gegevens 9.1 De Gebruiker verleent toestemming aan
Tennisschool Friesland om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van
Tennisschool Friesland die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van Tennisschool Friesland en
voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor Tennisschool Friesland en wordt niet aan derden
verstrekt tenzij Tennisschool Friesland in het kader van de Diensten en/of aanvullende Diensten derden inschakelt, Tennisschool Friesland
redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Gebruiker te doen onderzoeken, dan wel wanneer Tennisschool Friesland hiertoe krachtens
de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is dan wel ter uitsluitende beoordeling van Tennisschool Friesland. 9.2 Tennisschool Friesland
kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker worden achtergelaten), de persoon- en
verkeersgegevens gebruiken teneinde de Gebruiker Tennisschool Friesland – aanbiedingen te doen. 9.3 De Gebruiker heeft recht op inzage in
zijn persoonsgegevens zoals die door Tennisschool Friesland worden verwerkt. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door
Tennisschool Friesland van uw gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot Tennisschool Friesland ter attentie van de afdeling administratie.
9.4 Tennisschool Friesland spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. Tennisschool Friesland geeft echter geen garantie voor
de aangebrachte beveiliging. Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die
ondanks de door Tennisschool Friesland genomen maatregelen mocht ontstaan. 9.5 Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail
inherente risico’s, kan Tennisschool Friesland de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker
gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de
Gebruiker of derden die ondanks de door Tennisschool Friesland genomen maatregelen mocht ontstaan. 9.6 Indien de Gebruiker merkt of het
vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn
Accountgegevens, dient hij dat binnen vijf werkdagen per e-mail aan Tennisschool Friesland te melden. Tennisschool Friesland is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Diensten ten gevolge heeft. Artikel 10 – Verplichtingen
Gebruiker 10.1 Onder de verschillende Overeenkomsten vallen verschillende Diensten. De Gebruiker zal alle voor zijn Overeenkomst en de
aan hem verschafte Diensten relevante door Tennisschool Friesland kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals
neergelegd in deze algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door Tennisschool Friesland (op haar Website, via schriftelijke
berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen
etc.) 10.2 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn
Accountgegevens, zijn e-mail adres en wachtwoord. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Diensten, de bijbehorende hardware,
Software Etc. komt voor risico van de Gebruiker. 10.3 De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en
zorgvuldige gebruiker en/of internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Diensten de toepasselijke wettelijke
regels en de Netiquette in acht te nemen. Onder Netiquette wordt verstaan de algemene aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals
vastgelegd in RFC 1855 ( ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ) en toekomstige aanpassingen hiervan. 10.4 De Gebruiker zal de Diensten niet op
enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in
strijd zijn met de Netiquette. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de
onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, beledigende uitingen en
zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via de Dienst of het Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van
systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van
communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden. 10.5
Het is de Gebruiker niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit
Tennisschool Friesland dan wel de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt. 10.6 Het is
de Gebruiker niet toegestaan (een gedeelte van) de Diensten te gebruiken voor zakelijke en/of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de
uitoefening van een beroep of bedrijf, of in verband met de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging. 10.7 De Gebruiker
zal bij het gebruik van de Diensten de belangen van Tennisschool Friesland niet schaden. 10.8 Indien de Gebruiker in strijd handelt met een
van de vorige leden van dit artikel of indien Tennisschool Friesland vermoedt dat de Gebruiker met een van die bepalingen in strijd handelt,
is Tennisschool Friesland gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Diensten te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere
maatregelen te nemen die Tennisschool Friesland geraden voorkomen, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op schadevergoeding
ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorts heeft Tennisschool Friesland in dat geval het recht aan de Gebruiker een                                                                                                                                                                                  onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van €4.000,– per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van Tennisschool
Friesland om schadevergoeding te vorderen. 10.9 In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Gebruiker dient de
Gebruiker Tennisschool Friesland hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen. Artikel 11 – Duur en
beëindiging 11.1 De Overeenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, kan door de Gebruiker uitsluitend schriftelijk per post (doch niet per fax)
of per mail met opgaaf van reden worden beëindigd tegen het einde van de bepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst telkens automatisch een jaar wordt verlengd. 11.2 Een gratis Dienst kan, indien de
Gebruiker gedurende een periode van 60 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door
Tennisschool Friesland worden beëindigd. Tennisschool Friesland is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het
verloren gaan van informatie en/of data als gevolg de beëindiging van de Dienst op grond van dit artikel. 11.3 Ondanks eerdere opzegging
en/of beëindiging van de Overeenkomst moet altijd worden voldaan aan de verschuldigde vergoedingen, zijnde de vergoedingen behorende
bij de gehele contractduur van de Overeenkomst; 11.4 Tennisschool Friesland is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien: a. de Gebruiker
beschikkingsonbevoegd is/blijkt; b. de Gebruiker in gebreke blijft met betaling; c. de Gebruiker de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de
Dienst bedoeld is, of in strijd met de rechten van derden; d. de Gebruiker een of meer van zijn verplichtingen jegens Tennisschool Friesland
niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. 11.5 Tennisschool Friesland is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Gebruiker
is aangevraagd, de Gebruiker onder curatele is gesteld, de Gebruiker onder bewind is gesteld, de Gebruiker in aanmerking is gekomen voor
de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Gebruiker anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
betalingsverplichtingen zal voldoen. Artikel 12- Aansprakelijkheid/Vrijwaring 12.1 Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk voor enige
schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website. 12.2 Indien Tennisschool Friesland tekortschiet in de
nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de Gebruiker Tennisschool Friesland deswege in gebreke
stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Tennisschool Friesland
onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan Tennisschool Friesland een
redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. 12.3 Indien blijkt dat Tennisschool Friesland toerekenbaar
is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en) is zij tegenover de Gebruiker aansprakelijk voor vergoeding van de door de
Gebruiker geleden dan wel te lijden schade. 12.4 Tennisschool Friesland is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend
wordt verstaan: a. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel; b. redelijke en aantoonbare kosten, die Tennisschool Friesland maakt ter
voorkoming of beperking van directe schade in de zin van dit artikel; c. de schade direct toegebracht aan zaken (is stoffelijk: voor de goede
orde zij vermeld dat hieronder niet wordt verstaan software of computersystemen) van de Gebruiker. De in dit artikel genoemde
aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat Tennisschool Friesland voor de geleverde
Diensten dan wel in verband met de Overeenkomst van Gebruiker heeft ontvangen in enig jaar, met een maximum van €400,-. Voor de
goede orde zij vermeld dat onder directe schade niets anders wordt verstaan dan bovenstaande, derhalve evenmin gevolgschade. Met name is
Tennisschool Friesland niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van
toegang tot, het systeem van Tennisschool Friesland. 12.5 Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze
tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatie- lijnen van derden,
waaronder onder andere, maar niet uitsluitend begrepen telecom aanbieders en/of de Gebruiker. 12.6 De Gebruiker vrijwaart Tennisschool
Friesland voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en/of onvoldoende naleving
door de Gebruiker van enige verplichting jegens Tennisschool Friesland, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Artikel 13
– Overmacht 13.1 Tennisschool Friesland is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar
toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid,
arbeidsongeregeldheden onder de medewerker(s) van Tennisschool Friesland of enige derden die diensten aan Tennisschool Friesland
leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Tennisschool Friesland op enigerlei wijze
afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de
betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die
buiten de macht van Tennisschool Friesland liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van Tennisschool Friesland of enige derden die
diensten aan Tennisschool Friesland leveren. 13.2 Wanneer Tennisschool Friesland wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een
periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Tennisschool Friesland als de Gebruiker
bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. Artikel 14 – Herroepingsrecht bij levering van
producten 14.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 14.2 Tijdens deze termijn
zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 15 – Kosten in geval van herroeping 15.1
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 15.2 Indien
de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending
of herroeping, terugbetalen. Artikel 16 – Uitsluiting herroepingsrecht 16.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan
dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld. 16.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet
kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 16.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c.
betreffende weddenschappen en loterijen. Artikel 17 – Slotbepalingen 17.1 Tennisschool Friesland is gerechtigd om zonder toestemming van
de Gebruiker (enige) rechten en plichten ingevolge het Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een
derde partij. 17.2 De Gebruiker is niet gerechtigd om zonder toestemming van Tennisschool Friesland (enige) rechten en plichten ingevolge
de Overeenkomst, de Diensten en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij. 17.3 Indien een bepaling uit deze
algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene
voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk
aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven. 17.4 Op betrekkingen tussen de Gebruiker en Tennisschool
Friesland is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Gebruiker en Tennisschool Friesland worden aanhangig gemaakt bij een
bevoegde rechter, ter keuze van. Tennisschool Friesland. Typefouten voorbehouden.